Beheer van de cookies

Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van cookies om u inhoud en diensten op maat van uw interesses te leveren. Cookies instellen

Ik aanvaard

Wettelijke informatie, algemene voorwaarden voor gebruik en toegang tot de website en cookiebeleid

Welkom op de site https://promotions-tcl.fr/ die wordt geredigeerd en beheerd door TCL Europe.

De Hoofdredacteur is Bill Jiang.

Deze site wordt gehost door OVH, een vennootschap met een kapitaal van 10 069 020,00 euro, met hoofdkantoor te 2, Rue Kellermann 59100 Roubaix, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (holdingactiviteiten) onder nummer 424 761 419 00045. Telefoonnummer: 09 72 10 10 07.

We zijn blij met de belangstelling die u voor onze onderneming en producten heeft.

Via de site https://promotions-tcl.fr/ (hierna te noemen de "Site" heeft u toegang tot uiteenlopende content, informatie en diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen de vennootschap TCL Europe en de Gebruikers die de content van de Site willen bekijken en gebruik willen maken van de op de Site aangeboden diensten. De Gebruikers van de Site kunnen zich voor nadere informatie wenden tot de Klantenservice : https://www.tcl.eu/fr/contactez-nous.

De op deze Site beschikbare diensten, met name de inschrijvings- en deelnameformulieren, zijn uitsluitend bestemd voor het beheer van uw deelname aan wedstrijden/reclameacties conform het Beleid inzake de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter van TCL Europe en de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in het kader van het genoemde Beleid inzake de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter dat te raadplegen is via de volgende link : https://www.tcl.eu/fr/charte-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel.

Deze Disclaimer en Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden voor bepaalde producten, diensten, aanbiedingen en/of reclameacties, of ons beleid inzake gegevensbescherming. Deze voorwaarden worden dan apart vermeld.

TCL, die een eerlijk gebruik van Internet wil bevorderen, heeft deze Algemene Voorwaarden opgesteld conform de wet- en regelgeving. In de Algemene Voorwaarden worden de verplichtingen van TCL, beschreven, alsmede de rechten en plichten van de Gebruikers bij het gebruik van de Site. Door deze Site te bezoeken worden de Gebruikers geacht kennis te hebben genomen van deze Disclaimer en Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en kunnen deze volledig tegen hen worden ingeroepen.

De via deze Site verstrekte Informatie vormt geen vervanging voor de aanbevelingen, gebruiksaanwijzingen of procedures voor de producten of diensten die met name op deze Site worden weergegeven. TCL wijst alle uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af ingeval het gebruik van deze Informatie door de Gebruiker in strijd zou zijn met de rechten van een derde (octrooi, auteursrecht, gedeponeerd merk, enz.).

De Gebruiker mag de op deze Site aanwezige Informatie niet voor commerciële doeleinden gebruiken, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van een derde. Sommige op onze Site aanwezige informatie en gegevens kunnen van derden afkomstig zijn. TCL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke informatie en gegevens van derden, zij het ten aanzien van de betrouwbaarheid, de relevantie, juistheid of volledigheid ervan. TCL behoudt zich het recht voor de content van de Site op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen en/of te corrigeren. TCL kan tevens de toegang tot de Site op elk moment onderbreken, zonder dat dit tot enige vorm van schadevergoeding kan leiden.
De Site is kosteloos toegankelijk voor elke meerderjarige persoon met toegang tot een Internetnetwerk. De Site is niet bestemd voor minderjarigen van jonger dan 18 jaar en wij onthouden ons van het verzamelen, gebruiken, bewust doorgeven of verwerken in welke andere vorm dan ook van de persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als u jonger dan 18 jaar bent verzoeken we u dan ook uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken. Bent u jonger dan 18 jaar en wilt u toch een vraag stellen of van deze Site gebruik maken en wordt u daarvoor gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, vraag dan aan uw ouders of verzorgers om dit voor u te doen.

Door deze Site te bezoeken accepteert u de geldende wettelijke bepalingen en de hieronder vermelde voorwaarden zonder enige beperking of voorbehoud.
https://promotions-tcl.fr/ is een site waarop aanbiedingen en reclameacties van TCL worden geplaatst gedurende de specifieke looptijd van de desbetreffende aanbieding of reclameactie. Via de Site kunnen de Gebruikers zich online aanmelden voor deze aanbiedingen en reclameacties en kunnen deze aanbiedingen en reclameacties worden beheerd.

De voorwaarden voor deelname aan de op de Site aanwezige aanbiedingen en reclameacties zijn bij het eerste bezoek op de Site toegankelijk, zonder dat er vooraf een account hoeft te worden aangemaakt.
Om aan een aanbieding deel te nemen, moet de Gebruiker een inschrijvingsformulier invullen, waarbij tegelijkertijd een persoonlijke account wordt aangemaakt. De Gebruikers kunnen hun deelname aan een aanbieding online bevestigen.

De Gebruikers zijn er volledig van op de hoogte dat voor hun deelname aan bepaalde aanbiedingen of reclameacties bepaalde voorwaarden gelden (met name de verstrekking van specifieke documenten zoals aankoopbewijzen, streepjescodes e.d.) die bij elke aanbieding of reclameactie worden vermeld, en accepteren deze voorwaarden. De deelname van een Gebruiker aan een aanbieding of reclameactie kan worden geweigerd indien niet aan de voorwaarden van de aanbieding wordt voldaan of verkeerde, onbegrijpelijke of frauduleuze gegevens worden verstrekt. TCL kan uit dien hoofde in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. De Gebruiker wordt per post of e-mail van zijn status op de hoogte gebracht.

Wanneer de deelname aan de aanbieding of reclameactie is gevalideerd, blijft de persoonlijke account van de Gebruiker actief (tenzij de Gebruiker de account wil verwijderen, wat op elk moment mogelijk is door zich tot de Klantenservice van TCL te richten) en kan hij zich hiermee rechtstreeks op de Site identificeren voor een eventuele andere lopende deelname of reclameaanbieding. De op de Site beschikbare aanbiedingen en reclameacties worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en door de op de Site vermelde specifieke voorwaarden voor elke afzonderlijke aanbieding of reclameactie.

De Gebruiker mag de op deze Site aanwezige content, met name de op de Site getoonde aanbiedingen en reclameacties niet voor commerciële doeleinden gebruiken, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van een derde.
Deze disclaimer wordt aangevuld met het Beleid inzake de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter dat u kunt vinden via de volgende link https://www.tcl.eu/fr/charte-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel.
De presentatie en content van deze Site vormen tezamen een werk dat is beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, en waarop TCL en/of haar eventuele dienstverleners intellectuele eigendomsrechten hebben. Gehele of gedeeltelijke reproductie en/of representatie van deze Site is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TCL. Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld, zijn de naam TCL, het TCL logo, de naam van haar producten en/of diensten, alsmede de op de Site weergegeven slogans door TCL gedeponeerde merken, en kunnen deze in elk geval zijn beschermd uit hoofde van het auteursrecht. Elke reproductie, elk gebruik en/of elke wijziging ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TCL kan vervalsing opleveren. Op de modellen van producten, tekeningen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden met of zonder geluid, en andere documentatie en, meer in het algemeen, alle visuele of geluidsonderdelen met inbegrip van de onderliggende technologie die op deze Internetsite worden getoond, rusten industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en, naar gelang van het geval, eigendom van TCL of van derden die aan TCL toestemming hebben verleend tot beperkt gebruik ervan. In dit verband is elke gehele of gedeeltelijke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling, en/of transformatie, of overdracht naar een andere Internetsite verboden. Conform het bepaalde in de Wet op de intellectuele eigendom is het uitsluitend toegestaan kopieën te maken voor persoonlijk gebruik of gebruik door de pers, zulks behoudens anders luidende of meer beperkende bepalingen in de Wet op de intellectuele eigendom.
Links van derden

Onze Site of op onze Site aanwezige onderdelen van partners kunnen links bevatten naar andere websites of -bronnen die door derden worden beheerd. Wij kunnen geen permanent toezicht op deze sites houden en geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de toegangsvoorwaarden, content, reclameuitingen en aangeboden diensten van deze sites. Dientengevolge kan TCL niet aansprakelijk worden gesteld in geval van geschillen tussen deze sites en de Gebruikers.

Persoonlijke links

Gebruikers die een eigen Internetsite hebben, kunnen hierop voor persoonlijk gebruik een enkelvoudige link plaatsen die direct naar de Site doorverwijst, mits zij hiertoe de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TCL hebben gekregen. Gebruikers die hiertoe overgaan kunnen zich in geen geval beroepen op een impliciete affiliatieovereenkomst. Hyperlinks die naar de Site doorverwijzen met gebruikmaking van framing- en/of deep linking-technieken zijn echter strikt verboden. In elk geval dient elke link, zelfs al is deze uitdrukkelijk toegestaan, op eerste verzoek daartoe van TCL te worden verwijderd.
Wij verplichten ons ertoe ons zo goed mogelijk in te spannen om alle op onze Site beschikbare diensten toegankelijk te maken en te houden. TCL kan evenwel in geen geval aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen (niet-uitputtende opsomming): tijdelijke onderbrekingen in de toegang tot de Site voor het updaten van de op de Site aanwezige informatie; problemen bij de werking van de Site of tijdelijke onderbreking van de toegang door omstandigheden buiten onze wil, met name bij onderbreking van de elektriciteits- of telecomdiensten; tijdelijke onderbrekingen van de toegang tot de Site die nodig zijn voor ontwikkelings- of onderhoudswerkzaamheden; uitval of slechte werking van het Internetnetwerk bij de verzending van berichten of documenten. TCL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en schade m.b.t. het gebruik van het Internetnetwerk, zoals onderbreking van de dienstverlening, computervirussen of inbreuken van buitenaf of, meer in het algemeen, alle gevallen die door de wet en de rechter als overmacht worden gekwalificeerd. TCL behoudt zich het recht voor de Site op elk moment geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, te wijzigen of stil te leggen, zulks zonder de Gebruikers daar van tevoren van op de hoogte te brengen. TCL kan jegens u of derden niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, opschorting of stillegging van de Site.
Met vragen of problemen kan de Gebruiker zich tot de Klantenservice richten op https://www.tcl.eu/fr/contactez-nous. De Gebruiker kan op elk moment contact opnemen met de de QWAMPLIFY ACTIVATION aanbiedingenbeheerder door onderaan de pagina te klikken op het tabblad "neem contact met ons op". Deze verwijst door naar een Internetformulier. De informatieaanvragen of klachten worden in voorkomend geval naar de desbetreffende diensten doorgestuurd.
Indien een van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door wijziging van de wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak nietig mocht worden, doet dit geen enkele afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat TCL zich op enig moment niet op een van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden beroept, kan niet zodanig worden geïnterpreteerd dat TCL afziet van een toekomstig beroep op een van deze bepalingen.
Op deze Algemene Voorwaarden is de Franse wet van toepassing. Elk geschil dat uit de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden mocht voortvloeien is onderworpen aan het Franse recht en wordt voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken. Geschillen tussen TCL en ondernemingen vallen onder de uitdrukkelijke bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van NANTERRE, zelfs bij meerdere eisers en/of beroep op garantie, spoedprocedures en conservatoire procedures, hetzij in kort geding of bij verzoekschrift.